Dokumenty ZUS

Jeśli zatrudniasz pracowników (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna), do deklaracji ZUS DRA, za każdego ubezpieczonego, dołączasz również: ZUS RCA / ZUS RSA i ZUS ZUA oraz potwierdzenie przesłania tych dokumentów do ZUS.

  • ZUS RCA: imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach – do rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub wypłaconych świadczeń za twoich pracowników (czyli osoby ubezpieczone).
  • ZUS RSA: imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek – do wykazania wypłaconych świadczeń oraz przerw w opłacaniu składek za twoich pracowników.
  • ZUS ZUA: zgłoszenie osoby z danego tytułu ubezpieczenia (z wyjątkiem osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego)

W przypadku osób młodych do ukończenia 26 roku życia zatrudnionych na umowę cywilno-prawną korzystających ze zwolnienia z odprowadzania składek ZUS należy przedstawić umowę cywilno-prawną wraz z potwierdzeniem zapłaty wynagrodzenia oraz dokument potwierdzający status osoby uczącej się tj. stosowne zaświadczenie ze szkoły/uczelni nie starsze niż 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia.

Gdy nie zatrudniasz pracowników i prowadzisz jednoosobową działalność, składasz jedynie deklarację rozliczeniową ZUS DRA oraz potwierdzenie przesłania dokumentu do ZUS bez żadnych załączników.

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę, musi spełniać łącznie poniższe warunki:

  • zatrudnienie u przedsiębiorcy co najmniej 1 miesiąc przed dniem złożenia dokumentacji rekrutacyjnej i przynajmniej do czasu zakończenia realizacji usługi rozwojowej, w której uczestniczy zgodnie z umową wsparcia;
  • otrzymuje wynagrodzenie brutto nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę określone w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 nr 200 ze zm.);
  • wymiar stosunku pracy w oparciu o umowę o pracę nie może być niższy niż pół etatu.

Na etapie rekrutacji badany jest okres 1 miesiąca przed złożeniem dokumentacji rekrutacyjnej.

Pracownik zatrudniony na umowę cywilno-prawną, musi spełniać łącznie poniższe warunki:

  • zatrudnienie u przedsiębiorcy co najmniej 1 miesiąc przed dniem złożenia dokumentacji rekrutacyjnej i przynajmniej do czasu zakończenia realizacji usługi rozwojowej, w której uczestniczy zgodnie z umową wsparcia;
  • otrzymał wynagrodzenie brutto w wysokości nie mniejszej niż wartość dofinansowania, o refundację którego stara się przedsiębiorca/przedsiębiorstwo dla wskazanego pracownika;
  • wynagrodzenie brutto wyliczane jest jako suma wynagrodzenia w okresie maksymalnie 6 miesięcy przed dniem złożenia dokumentacji rekrutacyjnej.

Na etapie rekrutacji badany jest okres minimum 1 miesiąca (w przypadku wyliczania sumy wynagrodzenia z kilku miesięcy należy przedłożyć dokumenty za cały badany okres) przed złożeniem dokumentacji rekrutacyjnej.

Dodaj komentarz