Tytuł projektu:
„Usługi BUR kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa”

Numer projektu:
FEPZ.06.06-IP.01-0001/23

Fundusz:
Europejski Fundusz Społeczny +

Program:
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Priorytet 6:
Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego

Działanie 6.6:
Rozwój pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców w regionie

Wydatki ogółem:
39 079 590,00 zł

Wydatki kwalifikowalne:
39 079 590,00 zł

Dofinansowanie EFS+:
33 215 490,00

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie aktywne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, które zgodnie z rejestrem REGON, na dzień złożenia dokumentacji rekrutacyjnej, posiadające swoją siedzibę lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz ich pracownicy mający zatrudnienie na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Opis projektu:
Projekt realizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego. Potrzeba jego realizacji wynika z umowy Partnerstwa, cel 1.4. „Europa o silniejszym wymiarze społecznym” (CP4) w obszarze edukacja i kompetencje określone w załączniku D do „Sprawozdania krajowego – Polska 2019”. Dokumentem strategicznym w zakresie proponowanych działań jest SRKL 2030 oraz ZSU 2030. Projekt jest zgodny z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027. Celem projektu ESO4.4. jest wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia (EFS+ CP4.D), zakres interwencji 146 – Wsparcie na rzecz przystosowywania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. Realizacja celu przyczyni się do wzrostu poziomu konkurencyjności i kondycji zachodniopomorskich przedsiębiorstw (1000MŚP) poprzez wzrost kwalifikacji i/lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników (4400 osób, w tym 2200K i 2200 M), w tym zielonych kwalifikacji do 30.09.2026 roku, dzięki udziałowi w usługach rozwojowych za pośrednictwem BUR, tj. m.in. szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo, studia podyplomowe, egzaminy, usługi e-learningowe, usługi umożliwiające adaptację do zmian w gospodarce w zakresie poprawy jakości zarządzania. Projekt zakłada dystrybucję środków w ramach PSF zgodnie z wymogami określonymi w Opisie wdrażania PSF w WZP w ramach FEPZ 2021–2027. Dzięki dystrybucji środków opartej o system popytowy, tj. zgodnie z potrzebami przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, przedsiębiorcy samodzielnie określą, jakie usługi rozwojowe są potrzebne im oraz ich pracownikom. Możliwe też będzie poprzedzenie usługi rozwojowej wsparciem doradczym w celu ustalenia kluczowych kierunków realizacji wsparcia na rzecz przedsiębiorstwa i jego pracowników. Usługi rozwojowe będą wybierane przez MŚP z BUR, spośród oznaczonych możliwością dofinansowania z EFS+, które będą odpowiadać w najwyższym stopniu na aktualne potrzeby MŚP wynikające z celu rozwojowego MŚP, w tym w szczególności w zakresie potwierdzenia lub wzrostu wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych u osób lub podmiotów w niej uczestniczących, w tym przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, lub pozwalających na ich rozwój w zakresie nabycia lub potwierdzenia kwalifikacji pracowników, usprawnienia procesów lub obszaru działania MŚP. Powszechna dostępność do zróżnicowanych usług edukacyjnych, szkoleniowych i certyfikacyjnych umożliwi uzyskiwanie kompetencji i kwalifikacji zbieżnych z potrzebami regionalnej gospodarki, w tym m.in. w zakresie inteligentnych specjalizacji, nowoczesnych technologii, transformacji przemysłowej czy w obszarze zielonych technologii. Zapis na usługi poprzez BUR odbywać się będzie po uzyskaniu ID wsparcia nadanego przez Operatora. Dzięki zastosowaniu indywidualnych ścieżek wsparcia dla MŚP (doradztwo rozwojowe) umożliwi realizację celów rozwojowych firm oraz wzrost kwalifikacji i nabycie kompetencji przez ich pracowników. Wsparcie realizowane będzie na zasadach określonych w Regulaminie wyboru projektów dla naboru nr FEPZ.06.06-IP.01-001/23 (RWP), w tym mi.in. w PSF WZP w ramach FEPZ 2021-2027 i polegać będzie na refundacji części poniesionych kosztów (w zależności od rodzaju i specyfiki MŚP 50%, 60% lub 80% ceny netto usługi rozwojowej w ramach pomocy de minimis) na realizację usługi rozwojowej. Kompleksowość działań będzie zapewniona poprzez ścisłą współpracę Operatora z przedsiębiorcami oraz umożliwienie szerokiego dostępu do planowanego wsparcia. Planowane we wniosku są 3 zadania: Zadanie 1 – Doradztwo rozwojowe, Zadanie 2 – Realizacja wsparcia, zadanie 3 – koszty pośrednie. Projekt będzie realizowany w okresie 01.10.2023 – 30.09.2026.