O PROJEKCIE

Dla kogo

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie aktywne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, które zgodnie z rejestrem REGON, na dzień złożenia dokumentacji rekrutacyjnej, posiadające swoją siedzibę lub oddział lub główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz ich pracownicy mający zatrudnienie na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W skład personelu wchodzą:

 • pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066),
 • osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.2)) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło,
 • właściciele, pełniący funkcje kierownicze,
 • wspólnicy, w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Pracownicy, którzy planują skorzystać z usługi rozwojowej muszą być skierowani przez swego pracodawcę.

Na co

Ile

OKREŚLENIE POZIOMU DOFINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW
Poziom dofinansowaniaKategoria dofinansowania
50%podstawowy poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw
60%poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw prowadzących przewarzającą działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego
poziom dofinansowania dla usług w zakresie zielonych umiejętności
poziom dofinansowania dla pracowników w wieku powyżej 55 roku życia
80%Poziom dofinansowania dla usług, które prowadzą do nabycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji
 

Ograniczenia i limity

Maksymalna wartość  dofinansowania w projekcie przypadająca na jeden PESEL
0  zł
Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy w okresie trwania projektu
0  zł

Okres realizacji umowy wsparcia usługi rozwojowej nie przekracza 12 miesięcy
z wyłączeniem wsparcia w postaci studiów podyplomowych, dla których okres realizacji umowy wsparcia usługi rozwojowej nie przekracza 24 miesięcy. Okres ograniczenia finansowego liczony jest od dnia podpisania umowy wsparcia pomiędzy przedsiębiorcą
a Operatorem

Dofinansowanie nie może zostać przyznane:

Ograniczenia i limity:
Dofinansowanie nie może zostać przyznane, jeśli usługa rozwojowa:

 1. jest świadczona przez podmiot na rzecz swoich pracowników;
 2. jest świadczona przez podmiot, z którym pracodawca lub osoba dorosła korzystająca ze wsparcia z własnej inicjatywy są powiązani kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:
  • udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ FEPZ;
  • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
  • pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy usług, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 3. jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję operatora w projekcie PSF albo przez podmiot powiązany z operatorem kapitałowo lub osobowo;
 4. obejmuje wzajemne świadczenie usług o zbliżonej tematyce przez dostawców usług, którzy delegują na usługi siebie oraz swoich pracowników i korzystają z dofinansowania, a następnie świadczą usługi w zakresie tej samej tematyki dla przedsiębiorcy, który wcześniej występował w roli dostawcy tych usług;
 5. jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję operatora PSF w którymkolwiek RP lub FERS;
 6. jest świadczona przez podmiot będący jednocześnie podmiotem korzystającym z usług rozwojowych o zbliżonej tematyce w ramach danego projektu PSF;
 7. obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności koszty środków trwałych przekazywanych przedsiębiorcom lub ich pracownikom, z wyłączeniem kosztów związanych z pokryciem specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, które mogą zostać sfinansowane w ramach projektu PSF w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień, o którym mowa w Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027;
 8. obejmuje koszty wyżywienia, dojazdu i noclegów za wyjątkiem kosztów dojazdu osób z niepełnosprawnościami;
 9. została już dofinansowana/sfinansowana ze środków publicznych (tzw. zakaz podwójnego finansowania);
 10. gdy obowiązek przeprowadzania usługi na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa (np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku pracy);
 11. gdy nie zostały spełnione przesłanki dotyczące udzielania pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021–2027.
 12. gdy w kalkulacji ceny usługi rozwojowej przedstawionej Operatorowi, stosunek kosztów pośrednich, takich jak np.: koszty administracyjne, marża podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, itp., jest nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do kosztów bezpośrednich związanych z przygotowaniem i realizacją usługi rozwojowej;
 13. nie odpowiadają na określone przez Przedsiębiorcę potrzeby rozwojowe przedsiębiorstwa lub jego pracowników;
 14. których potrzeba realizacji nie została w należyty sposób uzasadniona, tj. brak przedłożenia przez przedsiębiorcę dodatkowych dokumentów potwierdzających celowość danej usługi rozwojowej, w tym wykazania wpływu usługi na rozwój działalności przedsiębiorstwa.
 15. w przypadku skierowania na usługę rozwojową pracownika, którego zajmowane stanowisko nie jest adekwatne do celów edukacyjnych czy efektów uczenia usługi, w tym nabycia umiejętności, zdobycia wiedzy.